Màster en línia en trastorns específics de l'aprenentatge

SLD: Dislèxia, disgrafia, discalcúlia i disortografia: problemes que es poden trobar en nens escolars i preescolars ...