Violència a l’escola: aplica les directrius elaborades pel MIUR

Nota de premsa: VIOLÈNCIA A L’ESCOLA, SELLINI (AUPI): APLICACIÓ DE LES DIRECTRIUS DISSABTADES A MIUR EL JULIOL DE 2017